Intervenció de l’Alcalde de l’Ajuntament de Tavernes en la seua exposició del pressupost per a l’exercici 2012

L’alcalde Jordi Joan, va intervindre en el ple de dilluns per explicar els principis sobre els quals feia la proposta de pressupostos del 2012. A continuació es presenta la seua intervenció completa.

També es pot llegir completa en l’enllaç següent:
La proposta de pressupost de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna per a l’exercici 2012 que esta Alcaldia eleva a la consideració del Ple municipal i que ara anem a debatre i si escau, aprovar, ascendeix a 15.251.325,07 euros, respecte a l’estat de despeses com d’ingressos. Per tant, es presenta equilibrat i suposa un decrement del 23,31 per 100 respecte a l’exercici pressupostari de l’any 2011. Cal destacar que el pressupost 2012 presenta un superàvit en termes corrents, és a dir, que els ingressos corrents (14.835.755,04 euros) superen les despeses corrents (13.635.596,99 euros) en 1.200.158.05 euros.
Comparativa en els ingressos corrents dels anys anteriors:
ANY
PREVISSIÓ INGRESSOS CORRENTS
2007
16.584.714 euros
2008
17.977.779 euros
2009
18.268.837 euros
2010
20.780.872 euros
2011
19.487.827 euros
2012
14.835.755 euros
Ens situem en uns ingressos corrents per baix de 2007.
Evidentment, l’elaboració d’este pressupost està fortament condicionat per tres factors:
– La històrica i greu crisi global que afecta directament a les administracions públiques.
– La situació actual de les arques municipals.
– El Pla d’Ajust que l’Ajuntament va aprovar en el Ple del passat 30 de març, fruit del Reial Decret Llei 4/2012 de mesures extraordinàries per al pagament als proveïdors.
A la vegada, estos tres factors i el retard en l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat (es varen publicar en el BOE el passat dissabte 30 de juny de 2012) justifiquen el retard a l’hora de presentar al Ple este pressupost de la següent manera:
– El temps utilitzat a aplicar, preveure i fer efectives en este pressupost moltes de les mesures de l’esmentat Pla d’Ajust.
– El retard en l’aprovació del Pressupost General de l’Estat, ja que afecta capítols fonamentals dels pressupostos de les entitats locals com ara el capítol de personal, els ingressos directes i les operacions d’endeutament.
– La dificultat per a equilibrar els ingressos i les despeses d’este Ajuntament que arrossegaven un fort desequilibri com a conseqüència dels exercicis pressupostaris anteriors més avant il·lustrarem.
 Cal emfasitzar que de la mala gestió econòmica de la legislatura passada capitanejada per l’anterior govern, l’Ajuntament de Tavernes ha patit un dèficit econòmic estructural més que considerable i que donar pas i solució a un pressupost realista i coherent pel que fa a ingressos i despeses ha estat una feina molt costosa però aconseguida amb èxit gràcies al Pla d’Ajust i l’esforç i coordinació de totes les regidories  i departaments d’este Ajuntament.
Seguint l’argumentari d’abans cal deixar clar que des de l’any 2003 la Intervenció Municipal ha informat desfavorablement sobre els pressupostos del Partit Popular i que els pressupostos dels anys 2009, 2010 i 2011 no complien l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el sentit que hui en dia es defineix este concepte. 
No cal dir que a esta Alcaldia li hauria agradat presentar al Ple l’aprovació del pressupost per a l’any 2012 abans del mes de juliol, però segons el criteri de l’Alcaldia el retard ha valgut la pena ja que este pressupost per a l’exercici 2012 sí que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal i com ha informat la Intervenció Municipal. Complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària és molt important, perquè esta magnitud indica que el pressupost és capaç d’afrontar totes les despeses no financeres amb ingressos que no provenen de préstecs i, a més,  ja estem complint una de les magnituds econòmiques previstes en el Pla d’Ajust.
A més, cal celebrar que el Pressupost que ara anem a debatre compta també amb l’informe  favorable de la Intervenció Municipal. Com he dit abans, des de 2003 este fet no es produïa.
Abans d’enunciar els trets fonamentals d’este pressupost 2012 i les mesures adoptades per a pal·liar el dèficit de l’Ajuntament, esta Alcaldia vol justificar per què estes mesures arriben tard o, millor dit, s’haurien d’haver pres abans.
ANY
 ROMANENT DE TRESORERIA REAL
2006
– 1.647.296,62   euros
2007
–  3.492.429,86   euros
2008
–  4.476.438,31   euros
2009
–   2.426.078,43   euros
2010
–   3.805.295,23   euros
2011
–   4.434.454,62   euros
L’any 2006 va acabar amb un romanent de tresoreria real negatiu de 1.647.296,62 euros. La liquidació del pressupost de l’any 2007 va donar lloc a un augment en el dèficit pressupostari i, així, el romanent de tresoreria real va ser negatiu de 3.492.429 euros. Per a absorbir este dèficit pressupostari en el pressupost de 2008 el govern d’aleshores va optar per obtenir ingressos extra fent un préstec de legislatura i un Pla de sanejament des de l’any 2008 fins a l’any 2011. Evidentment, este Pla de Sanejament no s’ha complit, tal com demostren els reiterats informes de la Intervenció Municipal i l’actual situació de les arques municipals.
La liquidació del pressupost de l’any 2008 va donar lloc a un romanent de tresoreria real negatiu de 4.476.438 euros. El govern anterior, per a elaborar el pressupost de 2009, en compte de prendre mesures per a pal·liar este nou augment del dèficit va preferir obtenir ingressos extra cobrant per anticipat el cànon de l’aigua. D’esta manera, el govern anterior cobrava per anticipat 2.004.000 euros corresponents al període del cànon des de l’any 2012 fins a l’any 2026, de manera que privava d’ingressos que corresponien a futurs exercicis pressupostaris i a futures corporacions.
La liquidació del pressupost de l’any 2009 va donar lloc a un romanent de tresoreria real negatiu de 2.426.078 euros (va disminuir degut als ingressos pel cànon de l’aigua) i de nou es va elaborar un pressupost per a l’exercici 2010 sense prendre cap mesura correctora per a posar fi al dèficit pressupostari que asfixiava les arques municipals. Evidentment, este pressupost per a l’any 2010, igual que els pressupostos anteriors, no estava equilibrat en ingressos i despeses, es gastava més del que s’ingressava, i va donar lloc a un romanent de tresoreria real negatiu de 3.805.295 euros.
La situació econòmica de l’Ajuntament es va agreujar des de l’inici de l’any 2011 ja que durant este any, any en què es produirien les eleccions municipals, el govern d’aleshores no es va preocupar d’elaborar els pressupostos per al corresponent exercici 2011 però sí que es va preocupar irresponsablement de gastar els ingressos de l’any 2011 a un ritme frenètic fins a les eleccions municipals. En concret, en el moment de les eleccions municipals, el pressupost de despeses estava executat en un 90% tot i treballar amb ingressos irreals com més avant demostrarem. Aleshores, no va ser fins al novembre quan ja el govern actual va aprovar el pressupost per a l’any 2011. Tal com esta Alcaldia va afirmar en la Memòria de l’Alcaldia del pressupost 2011, el pressupost de 2011 era un pressupost de transició perquè quan l’actual equip de govern va agafar les regnes de l’Ajuntament l’11 de juny de 2011, el pressupost de despeses estava executat en un 90% i bàsicament el que es va fer va ser consignar les despeses que s’havien dut a terme. Tot i l’esforç reductor d’este govern durant el segon semestre de 2011, a causa de l’elevat grau d’execució en les despeses descrit anteriorment en el primer semestre, ha estat impossible aconseguir una liquidació adequada per a l’exercici 2011. És clar que del que ja s’ha gastat no es pot estalviar. Tal com esta Alcaldia ja va afirmar en el seu moment, el pressupost de 2011 no era el que s’haguera volgut presentar i  donaria de nou una liquidació negativa. En particular, el romanent real de l’exercici 2011 ha estat negatiu en 4.434.454,62 euros.
Així, la situació en què ens trobem ara és amb un romanent de tresoreria real de -4.434.454,62 euros. Amb un deute amb entitats financeres de 17.892.315,50 euros, volum total de capital viu per operacions de crèdit tant a curt com a llarg termini, a 31 de maig de 2012, que presenta el 125,53 % dels ingressos corrents liquidats. Per a obtindre estes ràtios s’ha tingut en compte el préstec signat amb el Banc de Sabadell el 29 de maig de 2012 per import de 2.691.142,35 euros previst en el Reial Decret Llei 4/2012 i 7/2012 per al pagament a proveïdors. I encara està pendent de tancar l’operació d’endeutament (en la modalitat de préstec hipotecari) destinada a complir l’acord de finalització del contracte de concessió administrativa de l’aparcament subterrani per un import de més de 2 milions d’euros.
Havent demostrat per què les mesures que hem pres arriben tard, vull afirmar amb contundència que ha aplegat el moment de presentar un pressupost realista, responsable i coherent amb els ingressos i despeses que es donen en este Ajuntament. Ha arribat el moment de prendre mesures valentes que permeten sanejar les arques municipals i així, com vaig afirmar en la Memòria d’Alcaldia del pressupost 2011, el pressupost per a l’exercici 2012 no té res a veure amb el Pressupost de 2011.
        
Esta proposta de pressupost per a l’any 2012 suposa un candidat a pressupost realista, ja que la previsió d’ingressos és una previsió realista calculada per la Unitat Econòmica de l’Ajuntament basant-se en les liquidacions dels pressupostos anteriors i en l’actualització dels distints impostos, tributs i taxes. Les despeses s’adapten als ingressos de manera que el que es pretén responsablement és no gastar més del que s’ingressa i amb este equilibri aconseguir sanejar les arques municipals alhora que acurtar el termini de pagament als proveïdors de l’Ajuntament i en un futur poder executar inversions amb ingressos corrents.
Per tal d’il·lustrar la diferència entre l’elaboració dels pressupostos anteriors i el pressupost per a l’exercici 2012 i comprovar que els pressupostos anteriors eren irreals i el Pressupost de 2012 sí que té vocació de ser real, és convenient observar la diferència entre les quanties de les següents consignacions pressupostàries per a diverses partides d’ingressos des de l’any 2007 fins a l’any 2011 i comparar-ho amb el que després realment es liquidava. Cal observar la diferència total acumulada en les previsions d’ingressos des de 2007 fins a 2011 en estes partides de 3.568.659,30 euros i observar també el que s’ha pressupostat per a l’any 2012.
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
ANY
 PRESSUPOST
LIQUIDAT
 DIFERENCIA
DIFERÈNCIA
TOTAL
  IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
2007
  1.200.000,00  
  304.905,80   
 895.094,20  
2008
     650.000,00  
  169.707,50  
 480.292,50  
2009
     617.500,00  
  210.848,15  
 406.651,85  
2010
     350.000,00  
 106.638,84  
 456.638,84  
2011
       50.000,00  
    33.115,38  
   16.884,62  
 2.255.562,01  
2012
       30.000,00  
TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA
2007
     140.900,00  
  100.971,12  
   39.928,88  
2008
     145.000,00  
    58.119,29  
   86.880,71  
2009
     152.500,00  
    64.643,44  
   87.856,56  
2010
       87.500,00  
     8.368,17  
   95.868,17  
2011
       15.000,00  
    34.549,95  
  -19.549,95  
    290.984,37  
2012
       25.000,00  
TAXA SERVICIS PROGRAMACIÓ URBANÍSTICA
2007
                  –    
               –    
              –    
2008
     567.460,00  
    20.763,80  
 546.696,20  
2009
       50.000,00  
              0    
   50.000,00  
2010
       55.000,00  
    16.877,99  
   38.122,01  
2011
       15.000,00  
      1.100,00  
   13.900,00  
    648.718,21  
2012
         1.500,00  
TAXA OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOL
2007
     228.432,38  
  135.369,54  
   93.062,84  
2008
     230.000,00  
  127.334,67  
 102.665,33  
2009
     250.000,00  
  118.391,86  
 131.608,14  
2010
     175.000,00  
  151.341,08  
   23.658,92  
2011
     180.000,00  
  157.600,52  
   22.399,48  
    373.394,71  
2012
     157.000,00  
 3.568.659,30  
El pressupost per a l’exercici 2012 que anem a detallar i davant la situació anteriorment descrita, presenta les següents notes característiques:
1. El capítol 1 de Despeses de Personal s’ha reduït en 937.382,93 euros, un 12,50 per 100, respecte al mateix capítol del pressupost de 2011, com a conseqüència de la repercussió del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
Amb eixa finalitat també s’han pres les següents mesures:
                     No s’han consignat en el pressupost les places de la Relació de Llocs de Treball que actualment no estan ocupades.
                     S’amplia la jornada de treball setmanal dels treballadors municipals.
                     No es convocaran nous processos selectius ni es contractarà personal temporal ni es nomenaran funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es consideren prioritaris o afecten el funcionament de serveis públics essencials d’acord amb el Reial Decret Llei 20/2011. S’han reduït els salaris dels funcionaris municipals, interins, personal laboral fix i contractacions laborals respecte a l’any anterior en un percentatge superior a l’exigit pel Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig.
                     S’ha modificat el pacte entre treballadors i la corporació municipal eliminant despeses com revisions salarials segons l’IPC, assegurances de vida i ajudes per incapacitat temporal. En canvi, sí que s’han conservat les ajudes socials.
                     S’ha reduït la consignació pressupostària en productivitats i hores extra, així com el preu de l’hora extra.
2. S’han adoptat procediments que permeten dur un control de la gestió de les compres de béns o serveis, a fi d’evitar l’assumpció de compromisos davant tercers sense dotació pressupostària. Per a fer-ho, s’estan tramitant contractes plurianuals per a subministraments (carburants, materials elèctric, de llanterneria, de construcció, de ferreteria,…) i de serveis.
3. Les subvencions esportives i culturals han disminuït una mitjana del 20 per 100. No s’han reduït les subvencions a Caritas i Creu Roja a causa del seu caire social. Es recuperen les subvencions al Centre Excursionista i als Balls Populars que abans depenien de la Mancomunitat de la Valldigna.
4. L’aportació a les mancomunitats s’ha reduït un 10,41 per 100.
5. L’aplicació pressupostaria Consum Elèctric s’ha pressupostat adequadament, és a dir, d’acord amb els consums històrics reals. D’altra banda, s’ha posat en marxa un programa d’estalvi energètic.
ANY
PRESSUPOST CONSUM ELÈCTRIC
DESPESES CONSUM ELÈCTRIC
DIFERÈNCIA
2007
275.000 euros
307.325,98 euros
– 32.325, 98 euros
2008
280.000 euros
345.779,73 euros
-65.779,73 euros
2009
255.000 euros
395.813,02 euros
-140.813,02 euros
2010
255.000 euros
406.956,56 euros
-151.956,56 euros
2011
275.000 euros
544.185,95 euros
-269.185,95 euros
2012
500.000 euros
 6. S’ha produït una reducció de 226.000 euros anuals en la despesa de recollida de fem i neteja viària, eliminant partides del contracte que no es duien a terme.
7. S’han reduït les aplicacions pressupostàries destinades cultura, festes i moltes altres de despeses corrents. S’ha creat la partida de participació ciutadana.
8. Continuaran fent-se polítiques actives destinades al foment de l’ocupació i inserció laboral; ara bé, es consignaran pressupostàriament a mesura que l’administració de l’Estat o autonòmica (competents en matèria de treball) ens concedisquen les corresponents ajudes.
9. S’ha donat suport a les polítiques municipals de dependència que busquen millorar el benestar de les famílies del municipi, així com la intervenció en moments de crisi i desestructuració familiar.
Servei de Menjar a Casa
9.622
Servei de Major a Casa
19.912
Menjador escolar
21.500
Material escolar
25.000
Servei d’ajuda a domicili
81.300
Manteniment del Centre de Dia
11.157
Manteniment del Centre Obert
55.000
Programa SEAFI
60.332
10. Es mantenen les prestacions socials d’emergència:
Prestacions econòmiques individualitzades
25.000
Renda de garantia ciutadana
162.000
Ajudes individuals no periòdiques
175.000
Altres ajudes socials
4.800
Conveni amb Caritas
10.000
Ajuda a la Creu Roja
15.000
            11. El capítol 3 de l’estat de despeses del Pressupost (amortització de préstecs) s’incrementa un 25,59 per 100 perquè recull els interessos dels préstecs extraordinaris firmats la legislatura passada entre els dies 14 i 16 de desembre de 2010 amb diverses entitats financeres per un import de 5.700.000,00 euros. També s’hi han consignat els interessos de l’operació de préstec firmat amb el Banc de Sabadell el 29 de maig de 2012 per import de 2.691.142,35 euros previst en el Reial Decret Llei 4/2012 i 7/2012 per al pagament a proveïdors i s’ha consignat l’operació projectada d’endeutament (en la modalitat de préstec hipotecari) destinada a complir l’acord de finalització del contracte de concessió administrativa de l’aparcament subterrani per import de més de 2 milions d’euros.
            Un dels trets principals d’este pressupost és l’absència d’inversions.
No tenim cap marge de maniobra perquè no comptem amb recursos propis per a poder finançar-les ni tenim accés al crèdit bancari, ja que la ràtio d’endeutament és del 125,53%, molt per damunt del 75% que permet operacions de crèdit. Únicament s’hi han consignat les despeses urbanístiques del Sector 6 que es financen amb l’alienació de l’aprofitament urbanístic i la retaxació de les càrregues d’urbanització del Sector 12 que es financen amb recursos propis.
Les factures sense consignació pressupostària tretes de la liquidació del pressupost de 2011 ascendeixen a 1.161.985,00 euros. Estes factures podran ser ateses en la seua totalitat i, per tant, els proveïdors tenen garantit el cobrament d’estes factures gràcies a la dotació pressupostària feta en la partida Reconeixement Extrajudicial de Crèdits, amb 640.000,00 euros, i a la part de l’operació de préstec autoritzada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques destinada a pagar factures registrades abans del 01/01/2012 i que estaven pendent de reconeixement pressupostari per import de 639.641,36 euros (article 10.5 del Reial Decret Llei 4/2012).
Pel que fa a l’estat dels ingressos, tal com hem esmentat abans, s’ha pressupostat tenint en compte el que s’ha liquidat en l’exercici anterior. Així, el capítol I (impostos directes) creix un 5,14 per 100 respecte a l’exercici 2011, perquè este és el sisè any de revisió cadastral i es manté el tipus de gravamen en el 0,48%. Es produeix una reducció del 40,00 per 100 en el capítol II (impostos indirectes) respecte a l’any anterior. Este fet es deu a que l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ha patit un autèntic enfonsament en la recaptació en els últims anys i reflecteix el comportament del sector de la construcció en el terme municipal i en la resta del territori espanyol. El capítol III Taxes i Altres Ingressos, que recull les taxes que s’estableixen mitjançant ordenança fiscal per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local que afecten de manera particular els subjectes passius i altres ingressos com multes, es redueix un 65,63 per 100. El capítol IV recull les ajudes, subvencions i transferències que rep l’Ajuntament d’altres administracions i que no estan afectes a una contraprestació directa i destinades a finançar despeses corrents; les més significatives són la participació en els tributs de l’Estat i els convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria de serveis socials i política d’igualtat. Disminueix un 18,15 per 100. Els ingressos patrimonials experimenten un increment del 8,27 per 100.
Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, esta Alcaldia demana el vot favorable a tots els regidors de la corporació municipal perquè este pressupost municipal compta amb l’informe favorable de la Intervenció Municipal i es compleix l’objectiu d’estabilitat en termes de capacitat de finançament i complim així una de les magnituds econòmiques previstes en el Pla d’Ajust. A més, amb este pressupost, la previsió d’ingressos s’adapta a la realitat i les despeses s’ajusten als ingressos de manera que s’estan assentant les bases per a sanejar les arques municipals i poder fer inversions amb recursos propis. A pesar de la reducció en moltes de les partides, és un pressupost social en què les persones més necessitades no es veuran afectades per les reduccions.
            Tavernes de la Valldigna, 2 de juliol de 2012.
L’ALCALDE-PRESIDENT
JORDI JUAN HUGUET

 

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *