Proposta per reclamar la devolució de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs anomenat “cèntim sanitari”.

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de febrer de 2014 ha declarat contrari al Dret comunitari l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), l’anomenat “cèntim sanitari”, que es cobrava com a impost indirecte en la venda d’hidrocarburs (gasolines, gasoils, combustible de calefacció, etc…). La Sentència és aplicable en tota Espanya i l’Estat ve obligat a la devolució íntegra de les quantitats cobrades a l’excés.
Les quantitats que poden reclamar els perjudicats dependran de les CCAA en la qual s’haguen realitzat les adquisicions de combustible. No obstant això, en tots els casos podrà sol·licitar-se la devolució del tram estatal de l’impost (2,4 cèntims per litre per a gasolines i gasoils) entre l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre -1 de gener de 2002- i l’eliminació del mateix que es va produir amb data 31 de desembre de 2012.
Estos reintegraments es poden reclamar tant per empreses, organismes, entitats, societats, ja siguen públiques o privades, com pels particulars que puguen acreditar mitjançant factura de la despesa realitzada en combustible al llarg dels darrers anys.
L’ajuntament de Tavernes de la Valldigna té una despesa anual en combustible propera als  61.525 euros, que suposaria una devolució d’uns 2.271’7 euros per any (aplicant un 4,8 cèntims de tram autonòmic), i que en el període de reclamació (de 2008 a 2012) podria suposar un reembossament d’uns 11.358,5 euros.

Així mateix, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) està distribuint entre la ciutadania formularis per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària, un fet que podria fer propi l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i posar a disposició dels seus veïns estes reclamacions, a través del servei municipal d’Informació i Atenció al Ciutadà, amb la finalitat de facilitar la tramitació als usuaris (empreses i particulars de la localitat) que volgueren tramitar esta petició de devolució. Així com penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de l’Ajuntament o posar l’enllaç on poder descarregar-los.
És per això que el Grup Municipal de Compromís-BLOC proposa els següents:

ACORDS

PRIMER.- Instar l’òrgan municipal competent a que done les instruccions oportunes als serveis tècnics municipals, econòmics i jurídics, per tal d’estudiar la quantificació de les xifres exactes que es podrien reclamar i la via administrativa de com fer-ho.
SEGON.- Que a través dels serveis d’Informació municipal es pose a disposició de la ciutadania de la localitat (empreses i particulars) els formularis per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària.
TERCER.- Penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de l’ajuntament o posar l’enllaç on poder descarregar-los.
QUART.- Donar trasllat de la present moció i dels seu acords a
•    Serveis econòmics i jurídics municipals
•    Departament d’Informació i Atenció Ciutadana
•    Administrador web municipal